Algemene voorwaarden

Definities 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan koper aanbiedt;
 2. Koper:Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van verkoper goederen afneemt, dan wel die met verkoper een overeenkomst sluit, respectievelijk wenst te sluiten, voor de levering van goederen
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht:;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Verkoper gegevens 2

Naam Verkoper Van Tiel Tuinen
Adres Muntmeester 471 5406 BJ Uden (geen winkel).   
Telefoonnummer:06-30335455
E-mailadres:Rob@vantieltuinen.nl
Website www.vantieltuinen.nl
KvK-nummer:17193327 kvk Eindhoven
BTW-nummer:NLNL001765254B29

Toepasselijkheid 3

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Van Tiel Tuinen plantencentrum.Geldig op de tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en koper.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product voorwaarden van toepassing zijn,kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijkebepaling die voor hem het meest gunstig is. Uitgesloten hiervan zijn de voorwaarden van andere winkels en de Diensten voorwaarden van onze hoveniersdiensten.

Artikel 4 - Het aanbod en de prijs.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs wordt uitgedrukt in euro en is inclusief btw;
 • de prijzen zijn af bedrijf, de kosten van aflevering en retour zijn voor kosten koper;
 • de overeenkomst kan alleen in de Nederlands taal worden gesloten;
 • Prijs wijzigingen. Kunnen zich voordoen bij verandering in BTW-Tarieven of indien producten bij een bepaalde leverancier op zijn en elders ingekocht moet worden. Dit wordt voor levering kenbaar gemaakt, de koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen waanneer de prijsverhoging ingaat of het nieuwe aanbod te accepteren.
 • Aanbod word gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en overmacht.
 • 100% soortecht, Goede kwaliteit en ziekte vrij.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde aanbod en de prijs (Artikel 4), tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorischemaatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De verkoper zal bij het product aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:                                                                                                                                                                    
 • a. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met vragen en retouren terecht kan;                          
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;.    
 • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.;

       Met deze overeenkomst gaat u ook accoord met de Privacy regels van Van Tiel Tuinen te vinden onder deze link      Privacy

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van juridische levering geldt het adres van de verkoper.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in aanbod en de prijs van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn dan voor rekening van de verkoper.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens transport berust tot het moment van bezorging en nazorg aan de koper.

.

Artikel 7 –Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

 1. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 1. Indien de koper wil retouren, zal de koper het product goed moeten verzorgen, verdroogde planten kunnen bijvoorbeeld niet retour.

Alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat met de juiste verzorging aan de verkoper retourneren conform de door de verkoper gestelde stappen op te vragen via rob@vantieltuinen.nl.

-          Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waarom u niet tevreden bent met het product en retour wilt sturen met foto via email rob@vantieltuinen.nl.of whats-app, telegram.

-          Wacht reactie af er is mogelijkheid tot uitsluiting van retour zenden.

-          Kosten van retour zijn voor koper.

-          Het adres van Retour is Van Tiel Tuinen Muntmeester 471 5406BJ Uden.

-          Binnen 7 dagen storten wij het bedrag retour.

Kosten in geval van herroeping

Kosten terugzending komen voor kosten koper.

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de koper.

 

Binnen 7 dagen geld terug gestort.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten

welke niet goed bijgehouden/verzorgt zijn planten verdroogd of bijna dood, hier beslist de verkoper in. 

Artikel 8– Garantie.

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en prijs vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
 2. Planten zijn soort echt 100% indien er andere kleur bloem bijvoorbeeld geel ipv wit in de plant zou komen mogen deze gratis worden omgeruild.
 3. Goede kwaliteit en ziekte vrij.    
 1. Aangroei garantie. Planten zijn goedkoop in onze winkel vandaar dat er geen aangroei garantie gegeven kan worden. De planten zijn van uitstekende kwaliteit en groeien zeker aan maar als koper de planten aan hun lot overlaat en niet verzorgt kan het mis gaan wij kunnen dit natuurlijk in de prijs bereken en deze garantie wel geven. Wij geven graag deze korting en hopen dat hierdoor de planten goed verzorgt worden. Wilt u wel aangroei garantie dat kan vraag dan een offerte aan.

                                                                                                                                                 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Levertijd uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Als plaats van juridische levering geldt het adres van de verkoper.

De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering       vanbestellingen van de producten.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht worden gebruikt. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de verkoper.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens transport is voor de koper.

Artikel 9 – Duurtransacties 

 1. De koper kan deze overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken,
  is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
  Indien vantieltuinen.nl na uitblijven van een betaling van een ontvangen bestelling een incassobureau inschakelt,
  zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de wederpartij
 4. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 11 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend (bij voorkeur met foto), meteen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan het beste via rob@vantieltuinen.nl.
 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Deze bepaling geld niet op diensten of  de voorwaarden van koivijvershop.nl